Các chương trình tập huấn mới

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Chương trình tập huấn Luật AT,VS LĐ và các Ngh định hướng dẫn

Tập huấn Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn

Tập huấn các thông tư 06 /2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí ĐTXD; 07/2016/TT-BXD hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng XD; 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn XD; 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công XDCT

Các chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động