Hoạt động khoa học

.

Ngày 28/6/2017, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) đã  tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Dự ...